Statystyki

 • Odwiedziło nas: 246742
 • Do końca roku: 72 dni
 • Do wakacji: 248 dni

Formy działania

1. Do form działania Szkolnego Wolontariatu można zaliczyć:

     •                                                                                           zbiórki darów rzeczowych;
     •                                                                                           zbiórki pieniędzy do puszek;
     •                                                                                           udział w akcjach charytatywnych;
     •                                                                                           udział w wydarzeniach kulturalnych - koncerty, spektakle, przedstawienia;
     •                                                                                           organizacja wydarzeń kulturalnych - przedstawień, koncertów;
     •                                                                                           organizacja czasu wolnego uczniów młodszych;
     •                                                                                           udzielanie pomocy w nauce innym uczniom;
     •                                                                                           udział w uroczystościach patriotycznych;
     •                                                                                           promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

2. Plan Pracy Szkolnego Wolontariatu na dany rok szkolny opracowywany jest przez opiekunów do 15 września.
    Może on być w trakcie roku szkolnego modyfikowany w zależności od potrzeb oraz zgłaszanych przez członków środowiska
    szkolnego i wolontariuszy propozycji nowych form działania.

3. Wpływ na formy działania SW mają wszystkie osoby tworzące środowisko szkolne (pracownicy szkoły, grono pedagogiczne,
    uczniowie i ich rodzice/ prawni opiekunowie, społeczność lokalna).

4. Wszystkie działania prowadzone przez Szkolny  Wolontariat są dokumentowane i podlegają bieżącej ewaluacji opiekunów.

5. Informacje dotyczące działalności  Szkolnego Wolontariatu są jawne i ogólnodostępne (publikacje na stronie internetowej szkoły,
     dystrybucja plakatów oraz ulotek informacyjnych, wiadomości na tablicy informacyjnej).

6. W realizacji swoich zadań Szkolny Wolontariatu współpracuje z Samorządem Szkolnym, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.