Statystyki

  • Odwiedziło nas: 251540
  • Do końca roku: 31 dni
  • Do wakacji: 207 dni

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

 

           Na początku XX wieku w Jagodnem na gruntach osady szkolnej nie było jeszcze budynku szkolnego. Dzieci uczyły się w chacie chłopskiej u gospodarza Tarabasza a następnie u Jakuba Zająca - najczęściej w czasie zimy, bo latem pracowali na polach swoich rodziców. Naukę pisania i czytania prowadził Józef Gonciarz mieszkający w okolicach smołowni. Najstarszy dokument będący w posiadaniu obecnej szkoły potwierdza naukę szkolną w Jagodnem od 1920 r. a pochodzi z r. 1923. Istniała wtedy Szkoła Powszechna 1-no klasowa trzyoddziałowa, nauczycielką była Stefania Wojewódkówna.

           Pierwszy budynek szkolny we wsi Jagodne oddano do użytku w 1928 roku. Rok wcześniej to jest w 1927 przewieziono z Lipowego Pola do Jagodnego drewnianą leśniczówkę, którą postawiono na fundamentach zrobionych przez mieszkańców - był to pierwszy budynek szkolny w Jagodnem. Budynek posiadał 2 izby szkolne i mieszkanie dla kierownika. Kierownikiem szkoły został Orest Kuźmak, który pracował w Jagodnem od grudnia 1924 r. Obecnie w tym pierwszym budynku szkolnym mieści się przedszkole.

           W 1935 r. oddano do użytku nową murowaną izbę szkolną (z tyłu, której mieściła się remiza strażacka). Wybudowano ją na placu szkolnym obok budynku pierwszej szkoły. Do wybuchu wojny (1939) w Jagodnem istniała Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II, do której uczęszczali uczniowie zamieszkali nie tylko w Jagodnem, ale również duża grupa uczniów
z Grzybowej Góry i po kilkoro ze Zbijowa, oraz Gadki. W niektórych latach okresu międzywojennego dzieci z kl. V, VI i VII uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Skarżysku-Kość.

           W czasie okupacji nauka odbywała się w trudnych warunkach, nie było książek. Do nauki j.polskiego wykorzystywano czasopismo „Ster", z którego wierszy uczono się na pamięć. Historii uczyła Zofia Janiec, dzieci korzystały z jednego podręcznika, to co było przeczytane na lekcji należało zapamiętać. Od roku szkolnym 1942/43 do 1944/45 zapisy w arkuszach szkolnych prowadzone były w języku niemieckim.

           Po wojnie, w 1946 r. ogólna liczba dzieci chodzących do szkoły w Jagodnem wynosiła 145. Uczyło wówczas trzech nauczycieli: Genowefa i Orest Kuźmakowie i Zofia Janiec. Szkoła dodatkowo prowadziła zajęcia uzupełniające - 15 h tygodniowo dla dzieci „przerośniętych", które w czasie wojny nie uczęszczały do szkoły. Największą trudnością w nauce był brak podręczników, szczególnie dla klas starszych. Z tak zwanego wpisowego pieniądze przekazano na zakup książek do biblioteki szkolnej. W 1948 r. w szkolnej bibliotece było już 56 woluminów. W roku szkolnym 1949/50 szkoła liczyła 7 oddziałów. Dla klasy VII utworzono świetlicę czynną 3 godziny dziennie. Klasa I uczyła się oddzielnie a II i III, IV i V, VI i VII razem. Zainstalowano głośniki z radiowęzła Skarżyska w szkole i dla wsi. W szkole działało harcerstwo i szkolne koło PCK.

           Dyrektor Orest Kuźmak wspomagany przez dobrych uczniów z klasy VI i VII prowadził dokształcanie starszych mieszkańców nie umiejących pisać i czytać. W roku szkolnym 1950/51 przybył jeszcze jeden nauczyciel - Marian Graba.

           W latach 1959-1963 trwała pierwsza rozbudowa szkoły. Budynek murowany powiększył się o salę gimnastyczną, salę lekcyjną na parterze oraz 3 sale lekcyjne na piętrze i sanitariaty. Ówcześnie nauczyciele aktywnie włączyli się w zbieranie pieniędzy na Społeczny Fundusz Budowy Szkoły. W czasie rozbudowy zajęcia lekcyjne odbywały się w izbach wynajętych u rolników. W czynie społecznym uprzątnięto plac szkolny, boisko, zbudowano ogrodzenie.

           Od roku szkolnego 1967/68 w Jagodnem była pełna ośmioletnia Szkoła Podstawowa. Ze szkolnej hodowli dzieci dostawały sadzonki by obsadzać własne ogródki. W 1970 r. rozpoczęła się budowa remizy strażackiej i klubu. Społeczeństwo myślało o utworzeniu Szkoły Przysposobienia Rolniczego i budowy domu nauczyciela - planów tych nie zrealizowano.

           W roku 1973 po reformie szkolnictwa, w szkole w Jagodnem pozostają tylko klasy I-VII, kl. VIII a w następnym roku kl. VII i VIII odchodzą do szkoły w Skarżysku Kościelnym. Przekazane również zostaje do Skarżyska Kościelnego wyposażenie pracowni szkolnych z Jagodnego. Na emeryturę odchodzi długoletni nauczyciel i dyrektor szkoły Orest Kuźmak.
Od września 1973 nowym dyrektorem zostaje Marian Pietrkiewicz. W latach 1975 - 1980 szkoła w Jagodnem była punktem filialnym Zbiorczej Szkoły w Skarżysku Kościelnym; nauka odbywała się w kl. I - III.

           W następstwie zdecydowanej interwencji społeczności Jagodnego już w roku 1981 powróciła do wsi pełna 8 letnia szkoła podstawowa, w mury jak się okazało trochę za małego już budynku szkolnego. Dyrektor Marian Pietrkiewicz wraz z Komitetem Rodzicielskim rozpoczął kolejną rozbudowę, którą kontynuowała kolejna dyrektorka Barbara Pacek, a zakończyła przy znacznym wspomaganiu wójta gminy Mirzec Bogusława Nowaka obecna dyrektorka Beata Stefańska.  Przez cały okres rozbudowy nadzorował i służył fachowym doradztwem absolwent tej szkoły inż. Kazimierz Janiec. Uroczyste otwarcie nowej części szkoły odbyło się 15.10.1997 r. W 2000 r. oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem, koszty jej budowy w 60% pokryło społeczeństwo wsi. W końcowym efekcie szkoła posiadała 8 dużych sal lekcyjnych, gabinet dyrektora i sekretariat, pokój nauczycielski, salę gimnastyczną z zapleczem, gabinet rehabilitacyjny, szatnię, bibliotekę, czytelnię.

           W 1999 r. kolejna reforma szkolnictwa zmienia status szkoły w Jagodnem. Przekształca się ona w 6-letnią Szkołę Podstawową, a w Mircu powstaje 3-letnie gimnazjum.  
     W roku szkolnym 2000/2001 nauczyciele pracujący w Jagodnem podjęli nowe wyzwanie: wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, grono pedagogiczne rozpoczęło starania w kierunku utworzenia szkoły integracyjnej. Starania przyniosły zamierzony efekt i rok szkolny 2001/2002 to rok przekształcenia się placówki w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi.
           Jagodne jest jedną z nielicznych w kraju wsi mających szkołę z oddziałami integracyjnymi. Dzieci niepełnosprawne uczęszczały do tej szkoły już do wielu lat. Obecnie szkoła obejmuje nauką dzieci specjalnej troski z całej gminy Mirzec i gmin sąsiednich. Oficjalne, uroczyste podsumowanie pierwszego roku integracji odbyło się 19.06.2002 - społeczność szkolna spotkała się z władzami kuratoryjnymi i samorządowymi. Integracja okazała się korzystna zarówno dla uczniów niepełnosprawnych jak i ich sprawnych kolegów. Obecnie w szkole funkcjonują 3 klasy integracyjne.


           Od września 2002 r. szkoła dysponuje salą komputerową wyposażoną w 10 komputerów z podłączeniem do Internetu.

           Grono pedagogiczne tej szkoły lubi wyzwania, podjęło więc kolejny trud - wraz z uczniami i rodzicami przystąpiło do akcji „SZKOŁA Z KLASĄ" organizowanej pod patronatem prezydenta Kwaśniewskiego przez Gazetę Wyborczą. Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania z realizacji 5 zadań, szkoła w Jagodnem otrzymała 10 października 2003 zaszczytny tytuł „Szkoły z Klasą". 
          Rok 2003 znów przynosi zmiany przestrzenne w szkole. Dwie sale lekcyjne na parterze i sanitariaty zostają zabrane pod rozbudowę Ośrodka Zdrowia, który zostaje w szybkim tempie oddany do użytku (kwiecień 2004 r.). Obecnie posiadamy 7 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, bibliotekę, czytelnię, salę gimnastyczną z zapleczem, siłownię i pracownie do zajęć rewalidacyjnych.   
      W roku szkolnym 2003/2004 w murach naszej placówki kształciło się 83 uczniów.

Na dzień dzisiejszy w szkole uczy się 43 uczniów, pracuje 10 nauczycieli, 3 pracowników obsługi

     

Chcemy, aby nasza szkoła pomagała osiągnąć sukces i dawała nadzieję.  „Podajmy sobie ręce".

          

 

SYLWETKA ORESTA KUŹMAKA (1903-1996)

 

           Orest Kuźmak urodził się we wsi Porudno, woj. lwowskie. Nauki pobierał w Samborze, tam ukończył najpierw szkołę powszechną wydziałową, a następnie Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w dniu 1 grudnia 1924 r. właśnie w Jagodnem. Od 1 marca 1929 r. do września, 1973 r. (kiedy odszedł na emeryturę) pełnił najpierw obowiązki kierownika a następnie dyrektora naszej szkoły. W 1928 r. ożenił się z Genowefą Białotą, nauczycielką która również przez wiele lat pracowała w Jagodnem. W 1931 r. zdał egzamin praktyczny na nauczyciela publicznych szkół powszechnych przed państwową Komisją Egzaminacyjną dla Nauczycieli Publicznych Szkół Powszechnych Radomiu.

           Orest Kuźmak przepracował w Jagodnem blisko 50 lat, w tym 44 lata na stanowisku kierowniczym. Należał do nauczycieli twórczych, swą działalność oświatową rozwijał w różnych kierunkach, daleko wykraczających poza szkołę. Pracę pedagogiczną rozumiał także jako wszechstronną działalność w środowisku. Jako kierownik szkoły swoim uporem i umiejętną współpracą ze społeczeństwem miejscowym doprowadził do końca budowę systemem gospodarczym nowoczesnej szkoły. Szkoła ta była wzorowo zagospodarowana i dobrze wyposażona. Duże zasługi miał Orest Kuźmak w dziedzinie oświaty rolniczej. Założył i prowadził szkolne gospodarstwo ogrodnicze, na którym wzorowali się mieszkańcy wsi. Rozgłos na terenie pow. iłżeckiego i ościennych przyniosły mu plantacja morwy
i hodowla jedwabników.Sam jeździł do różnych szkół i pomagał sadzić i szczepić drzewka owocowe. Z jego szkółek drzewek owocowych powstało wiele sadów w Jagodnem i okolicy. W toku nauczania przyzwyczajał uczniów do samodzielności, uczył surowej dyscypliny i świadomego wykonywania swoich obowiązków.

           Swój czas poświęcał również na działalność społeczną. W latach 1928-1939 działał czynnie w organizacji młodzieżowej „Wici", w miejscowym Kółku Rolniczym, w związkach zawodowych, radach narodowych, ruchu ludowym.

           Za wzorową pracę zawodową i społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

SYLWETKA ZOFII JANIEC (1909-1981)

 

           Zofia Janiec z domu Reczko urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1932 r. ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Ostrowcu. Po ukończeniu szkoły nie otrzymuje pracy, odbywa bezpłatną praktykę w szkole nr 6 w Ostrowcu.   Z dniem 1 września 1935 r. zostaje mianowana nauczycielką 3- klas Publicznej Szkoły w Jagodnem. W Jagodnem Zofia Janiec pracowała do roku 1973, kiedy to przeszła na emeryturę.

           Za wzorową pracę zawodową została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

 

GRONO PEDAGOGICZNE 1920 - 2004

 

Dyrektorzy

Kuźmak Orest 1929-1973

Pietrkiewicz Marian 1973-1989

Pacek Barbara 1989-1999

Stefańska Beata 1999-nadal

Nauczyciele

WOJEWÓDKÓWNA Stefania 1920-1923

KUŹMAK Orest 1924-1973

KUŹMAK Genowefa 1929-1962

JANIEC Zofia 1935-1973

GRABA Marian 1950-?

ŻABICKI Tadeusz 1952

PRZYDATEK Zygmunt 1952-?

STARCZEWSKA Danuta 1958-1959

BUREK Jadwiga 1958-1959

GAŁKA Daniela 1959-1965

PAPROĆ Lucyna 1959-1960

STAŃSKA Zuzanna 1962

MORDOŃ Joanna 1962-1963

DZIECHCIARSKA - TARABASZ Alicja 1962-1993

DZIURA Marian 1963-1964

KLEPACZ - MIĄSIK Krystyna 1964-1967

CAPAŁA Feliksa 1965-1973

WOŁOCH Janina 1968-2000

MAGDZIARZ Wanda 1967-1973

CHABIK Andrzej 1967-1970

FORNAL Elżbieta 1970-1973

POCHEĆ Henryka 1971-1973

LORANTY Joanna 1972

PACEK Barbara 1972-1999

STAWIŃSKA Lidia 1966-1967

LUDWICZEK Ewa 1966-1967

PIETRKIEWICZ Marian 1973-1989

PIETRKIEWICZ Wiesława 1973-1989

WĘGŁOWSKA Bogusława 1980-1990

KOWALSKA - WOJTAS Anna 1980- 2007

LECH Czesława 1981-1986

LECH Alicja 1981-1992

KOŁACZ Małgorzata 1982

WOJTAS Andrzej 1982-1984

PUSTELNIK Włodzimierz 1982-1991

JANIEC Barbara 1982-2004

CIEŚLAKOWSKA Elżbieta 1983-1984

BILSKA Barbara 1983-1984

BANASZCZYK Jacek 1983-1992

KALETA Jadwiga 1984-1991

TARASIŃSKA Elżbieta 1984

RAFALSKI Jacek 1984-2002

PODWYSOCKA Bożena 1984-1988

KRÓL Krystyna 1986-1987

RAFALSKA - KAWALEC Jadwiga 1986-nadal

WOŁOCH - NAWROT Beata 1989-1993

WĘGŁOWSKA - STEFAŃSKA Beata 1989-nadal

ZAWISZA Jolanta 1990-nadal

KWIATKOWSKA Marta 1990-2001

DZIAŁAK Wiesława 1991-nadal

GRALEC Mariusz 1991-nadal

Dorota MISIURA 1991

STEFAŃSKA - BERNATEK Maria 1992-nadal

DZIURZYŃSKA Renata 1993-2008

DROŻDŻAŁ Lidia 1997-1998

NOWAK Anna 1998

WIATR Barbara 2001-nadal

CICHOCKA-SOKÓŁ Aneta 2002-2012

ks. BIEGAJ Hubert 2002-2004

PŁUSA Aneta 2003-nadal

ks. DZIUBA Krzysztof 2004-2005

ks. POPIS Piotr 2005-2010

SERAFIN-SIECZKA Joanna 2007-nadal

JEZIORSKA Anna 2008-2009

MECH Aneta 2008-2009

PARSZEWSKA Urszula 2008-2010

POMORSKA Katarzyna 2009-2010

ks. KOŃCZYK Paweł 2010-2011

RAFALSKA Katarzyna 2013-2014