Statystyki

  • Odwiedziło nas: 251509
  • Do końca roku: 31 dni
  • Do wakacji: 207 dni

Regulaminy Szkolne

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

 1.     Każda wycieczka powinna mieć swój ściśle określony cel, dostosowany do potrzeb, wieku i poziomu
         intelektualnego uczestników.

2.     Kierownik wycieczki opracowuje szczegółowy harmonogram wycieczki, zapoznaje z nim uczniów,
        rodziców, nauczycieli.

3.     Kartę wycieczki przedstawia dyrektorowi szkoły, którą dyrektor zatwierdza.

4.     Udział w wycieczkach jest dobrowolny, nauczyciel organizujący wyjazd zobowiązany jest uzyskać zgodę 
        rodziców lub opiekunów ucznia.

5.     W czasie wycieczki należy bezwzględnie przestrzegać postanowień regulaminu.

6.     Każdy uczestnik wycieczki jest współodpowiedzialny za dyscyplinę i porządek w grupie: nie spóźnia się,
        pomaga słabszym, nie oddala się bez zezwolenia.

7.     Pilnie obserwuje krajobraz i uważnie słucha wyjaśnień przewodników.

8.     Przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia: nie śmieci, nie niszczy przyrody, szanuje zabytki i pracę
         ludzi, nie krzyczy, nie zakłóca spokoju w górach, w lesie.

9.     Stosuje się do wskazówek, nakazów i zakazów, jakie w danym miejscu obowiązują.

10.   Zwiedzając świątynie zachowuje się tak, aby nie urazić uczuć wyznawców danego kościoła.

11.   W czasie wycieczki należy kilkakrotnie sprawdzać obecność uczestników (po każdym odpoczynku, po
        zwiedzaniu ruchliwych miejsc).

12.   Wycieczkowicze idą parami, w kolumnie, dostosowując tempo do najsłabszego uczestnika, kolumnę
        prowadzi nauczyciel opiekun, kolumnę zamyka również nauczyciel.

13.    Uczniowie zgłaszają wszelkie niedyspozycje i potrzeby opiekunowi grupy.

14.   Wiadomości i umiejętności zdobyte na wycieczce uczniowie i nauczyciele wykorzystują na zajęciach w
         szkole.


REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

1.     Wejście na salę gimnastyczną tylko w stroju sportowym i zmiennym obuwiu.

2.     Uczniowie wchodzą na salę tylko pod opieką nauczyciela.

3.     Po wejściu do sali uczeń zobowiązany jest stanąć na zbiórce, czekać na polecenia.

4.     Podczas zajęć należy zachować bezpieczną odległość od współćwiczącego.

5.     Korzystanie z przyrządów i przyborów znajdujących się na sali dozwolone jest na wyraźne polecenia
        nauczyciela.

6.     Spożywanie posiłków, żucie gumy w trakcie zajęć jest surowo zabronione

7.     Zabronione  jest zabieranie przyborów do domu.

8.     Za celowe zniszczenie przyboru lub przyrządu, uczeń ponosi odpowiedzialność materialną.

 

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO


1.     Uczniowie wychodzą na boisko w zmiennym obuwiu.
2.     Po dzwonku ustawiają się na zbiórce przed szkołą, wspólnie z nauczycielem udają się na boisko szkolne.
3.     W czasie zajęć uczniowie wykonują polecenia nauczyciela.
4.     Zabrania się wychodzenia na konstrukcje znajdujące się na boisku.
5.     Zabrania się samodzielnego opuszczania terenu boiska szkolnego.
6.     Uczniowie dbają o estetykę i czystość  na boisku.
7.     Dyrekcja Szkoły nie odpowiada za wypadki powstałe na wskutek samodzielnego wyjścia na boisko.


REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

 

1.     Lekcje rozpoczynamy punktualnie.
2.     Każdy uczeń posiada wyznaczane stanowisko pracy, którego bez zgody nauczyciela  zmieniać nie wolno.
3.     Uruchomianie sprzętu odbywa się jedynie na wyraźne polecenie nauczyciela.
4.     Przestrzegamy higieny antywirusowej, nie uruchamiamy własnych dyskietek, płyt CD bez zgody
        nauczyciela.

5.     Pracujemy w oparciu o wskazówki nauczyciela.
6.     Prace drukujemy na wyraźne polecenie nauczyciela.
7.     Nie ruszamy kabli i połączeń!
8.     Zachowujemy ład i porządek wokół komputera.
9.     Picie i jedzenie trzymamy daleko od komputera
10.   Przestrzegamy prawa użytkownika - nie jesteśmy komputerowymi  piratami.


REGULAMIN PRACY NA LEKCJACH TECHNIKI 

                                                  

1.     Stosuj się do uwag nauczyciela!
2.     Używaj sprawnych narzędzi!
3.     Używaj narzędzi zgodnie z przeznaczeniem.
4.     Pracuj zgodnie z planem!
5.     Przemyśl, w którym miejscu będziesz pracował i tam zgromadź potrzebne materiały, narzędzia, rysunki,
        instrukcje.

6.     Narzędzia zawsze odkładaj po prawej stronie
       (jeśli jesteś leworęczny – po lewej stronie).

7.     Rysunek lub instrukcję umieść na wprost wzroku (zeszyt ćwiczeń również).
8.     Przyrządy pomocnicze (np. pomiarowe) umieszczaj po lewej stronie (także materiały, które będą użyte
        później).    

9.     Zachowaj spokój i rozwagę!